Forensische mediation, Ouderschapsonderzoek ofwel het ‘Deskundigenbericht met toepassing van mediation’ staat voor een methode van werken door een deskundige, aangesteld door de rechter in scheidings- en omgangszaken.
 
De definitie van Deskundigenonderzoek met toepassing van Mediation: De procesmethode die onderzoek en mediation combineert met het doel enerzijds de rechter in het kader van het deskundigenbericht de informatie te verschaffen die nodig is om de gerechtelijke beslissing te geven en anderzijds in rechte partijen alsnog de gelegenheid biedt zelf tot (deel)oplossing van hun geschil te geraken. De methode is tot heden toegepast in gezag- en omgangszaken, alsmede in complexe financiële zaken voortvloeiende uit een (echt)scheiding.

Toepassing, werkwijze en regels.
Bij het Deskundigenbericht met toepassing van Mediation gaat het om een onderzoeksmethode waarbij tevens ruimte voor partijen aanwezig is om hun geschillen op eigen kracht op te lossen. Onderzoek naar het conflictmodel van partijen zal doorgaans in beeld komen bij het verschijnsel van hardnekkige problemen tussen partijen, die als gevolg daarvan in langdurige procedures verzeild raken. De rechter stelt vast dat een oplossing niet zonder onderzoek en/of interventies kan worden bereikt.

Het gaat dus zowel om geschillen in het ouderschap en omgang rond kinderen bij of na scheiding als om lastige financiële geschillen zoals waardering van ondernemingsvermogen en het vaststellen van wat uitkeerbare winst is.

In relationele geschillen speelt vaak het werkelijke conflict onder de oppervlakte. Traditioneel onderzoek richt zich op het verschijnsel, bijvoorbeeld ruzie over de omgang, daarbij voorbijgaand aan het conflict dat onder de oppervlakte aanwezig is. Sturing in het onderliggende conflict is, na een gedegen analyse, vaak een eerste minimale eis om de voorwaarden voor een duurzame oplossing van het geschil dat zich manifesteert, te bereiken.Wanneer het forensische onderzoek bijdraagt aan de rechterlijke beslissing en mediation tegelijkertijd de conflictstijl van partijen zodanig  beïnvloedt dat partijen het geschil zonder verdere rancune (laten) beslissen, dan levert dat ook winst op voor partijen en indirect voor de samenleving.