Een programma voor gezinnen verwikkeld in een vechtscheiding
 
Doelstelling
Het doel van het project is dat kinderen uit de knel raken doordat de strijd tussen hun ouders minder destructief wordt en dat nieuwe wegen worden gevonden om met de conflictgebieden om te gaan zodat de kinderen zich weer veilig kunnen voelen en zich goed kunnen ontwikkelen

De aanmelding
Ouders melden zich beiden aan, krijgen gezamenlijk twee intakegesprekken en nemen samen deel aan de netwerkbijeenkomst en aan de acht daarop volgende groepszittingen van twee uur.
Hun kinderen nemen tegelijkertijd deel aan de kindergroep. Het hele gezin is dus tegelijkertijd bezig met het programma. De ouders in de oudergroep en de kinderen in hun eigen kindergroep.
In de oudergroep wordt gewerkt aan thema’s die relevant zijn voor alle ouders die gevangen zitten in de zeer conflictueuze scheiding, ook wel vechtscheiding genoemd.
De kinderen werken bij hun bijeenkomsten aan een eindproject. Het doel van de bijeenkomsten is dat de last van de scheiding afneemt. Dit kan door middel van praten over de scheiding, tekenen, rolspellen, video, alles wat ruimte kan geven aan het verhaal van het kind van de scheiding.

Om mee te kunnen doen met het project moet u bereid zijn om:
•    Als ouders samen te komen naar de intake
•    Juridische procedures, eventueel tijdelijk, te stoppen of ‘ on hold’ te zetten
•    Mee te werken aan het invullen van vragenlijsten om zicht te krijgen op de problematiek, de behaalde verbeteringen en voor onderzoek.

Belangrijk:
Pas op het moment dat beide aanmeldformulieren (incl. correcte verwijsbrieven) zijn ondertekend en teruggestuurd zijn, kan er overgegaan worden tot het plannen van de intake waarbij beide partijen aanwezig dienen te zijn.